שאלות אחרונות

שאלה:
תשובה:
כיסוח דשא בעייתי ביותר בשמיטה כיוון שהוא מן המלאכות המזרזות את צמיחת הדשא והרי זה כעין זומר וזורע. ולכן מותר לכסח רק באם לולא זאת הדשא ימות לגמרי או מחשש להתרבות מזיקים, וגם אז יש העדפה ע"י נכרי.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: ראה מ"ש בזה בשו"ת משנת יוסף ח"א סי' ח. ועוד.
שמיטה דשא כיסוח דשא
56
שאלה:
תשובה:
לגבי ק"ש - רצוי לאמרה בצורה מכובדת ומיושבת, ואח"כ סמוך לשינה יאמר פרשה ראשונה (או לפחות פסוק ראשון), הפסוק 'בידך אפקיד רוחי' וברכת 'המפיל'.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: ראה א"ר סרל"ט סק"ג, 'התמים' ע' שלב, אג"ק אדמו"ר מוהריי"ץ ח"ד ס"ע שלג, סדר קשעהמ"ט (להרי"ש שיחי' גינזבורג), וראה פסק"ת סרל"ט אות ג.
קריאת שמע שעל המיטה ברכת המפיל
66
שאלה:
תשובה:
כשמסיים הש"ץ את ברכת 'הטוב שמך ולך נאה להודות', אומר 'אלקינו ואלקי אבותינו ברכנו', ותיבת 'כהנים' אומר בקול רם, ומסיים 'עם קדושך כאמור'. (פסקי הסידור לאדה"ז. וראה היכל מנחם ח"ג ע' רסד). הכהנים לא יתחילו ברכת 'אשר קדשנו בקדושתו של אהרן' עד שיסיים החזן קריאת 'כהנים' (שו"ע אדה"ז או"ח סקכ"ח סכ"ח). אם יש רק כהן אחד בדוכן – הש"ץ לא אומר את תיבת 'כהנים' בקול רם (שו"ע אדה"ז שם סט"ו) - אך עליו לומר (בקול רגיל) את הנוסח של 'אלקינו ואלקי אבותינו ברכנו' - שהרי זה חלק מסדר התפילה של הש"ץ. (וראה שו"ע אדה"ז שם סעיפים לב, נז).
נכתב ע"י הרב שמואל מקמל
מקור: שו"ע אדה"ז או"ח סקכ"ח סעיפים: טו, כח, לב, נז. סידור אדה"ז. וראה היכל מנחם ח"ג ע' רסד
נשיאת כפים שליח ציבור תפלה
39
שאלה:
תשובה:
אכן קדושת שביעית חלה גם על עלי "גת".
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: מאמר מרדכי ח"ה פי"ד ע' צג.
שמיטה קדושת שביעית
39
שאלה:
תשובה:
מותר
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: ראה שו"ע אדה"ז או"ח סו"ס מ. וראה פסק"ת שם אות ח.
שתיה אכילת ארעי
51
שאלה:
תשובה:
כן, בשעת הברכה ספר התורה מכוסה במעיל.
נכתב ע"י הרב אייל פלד
מקור: ראה מ"ב סקל"ט סקכ"א
ברכות ספר תורה
138
שאלה:
תשובה:
תוך כדי אמירת חצי קדיש.
נכתב ע"י הרב פנחס קדיש
מקור: ספר המנהגים חב"ד ע' 34
104
שאלה:
תשובה:
אם צריך אותו לשמור על הפצע, אינו חציצה, ואין צריך להסיר אותו לפני הנטילה.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: ראה שו"ע אדה"ז או"ח סי' קסב סט"ו
נטילת ידיים חציצה
114
שאלה:
תשובה:
אסור להפעיל מכשיר זה בשבת משום שיש בזה 'עובדין דחול', וזילות לכבוד ושמירת השבת. ובנוסף זהו מכשיר שפעמים רבות משמיע קול בפעולה או גם ציפצוף כשנתקע.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: ראה שבת יח, א, טוש"ע ונ"כ או"ח סרנ"ב, ס"ה, שו"ע אדה"ז שם סט"ו וקו"א שם סקי"ג, שש"כ מב, מג
שבת חשמל בשבת
119
שאלה:
תשובה:
אכן יש ליטול ידיים.
נכתב ע"י הרב פנחס קדיש
מקור: ראה שו"ע אדה"ז או"ח סי' קסד ס"ב
נטילת ידיים
117
<